Algemene voorwaarden koning sieraden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP –EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

Koningsieraden.nl, handelend onder de naam koningsieraden.nl,oorbelking.nl,armbandenking.nl,designbyking.nl,  gevestigd te                                   Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34112656.

 

 

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES Onder 'verkoper' dient te worden verstaan koningsieraden.nl te Amsterdam. Onder 'koper' dient te worden verstaan de afnemer van verkoper in welke zin dan ook. Alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verleende opdrachten vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Een verwijzing door afnemer naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden, wordt nadrukkelijk door ons van de hand gewezen. Verkoper behoudt zich het recht voor de algemene verkoop -en leveringsvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat verkoper haar afnemers van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds gegeven orders de voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen. Indien enige bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

 

ARTIKEL 2: VERPAKKING EN VERZENDING De verkoper verbindt zich jegens de koper om de zaken behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De koper draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering. De zaken zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

 

 

ARTIKEL 3: EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO Nadat de koopsom is voldaan, zal het eigendom van en het risico voor de zaken op de koper overgaan bij verzending, tenzij door de koper een verzekerde form van verzending is gekozen dan is de vezekergever aansprakenlijk voor de goederen met inachtneming van de door de vezekeraar gestelde eisen en eigen risico’.

 

 

ARTIKEL 4A: RETOURNEREN Producten kunnen binnen een termijn van 14werkdagen na bestelling worden geretourneerd mits ongeopend en in ongeschonden staat, en mits de klantenservice van Koningsieraden.nl hiervan op de hoogte is gesteld, hetgeen blijkt uit het ontvangen van een retour mail. via het herroepingsformulier . In geval van retour zijn de verzendkosten en risico voor rekening van de verstuurder, tenzij anders overeengekomen. Hiervan buitengesteld zijn produckten o.a. Producten die afgeprijst zijn ,  Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn blijkend uit email correspondentie tussen u en ons,piercing's, oormode, shawl's en haarmode die vanwege hygienische reden niet geretouneerd kunnen worden .

 

 

ARTIKEL 5: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE Op alle door verkoper te sluiten overeenkomsten, ook wanneer de uitvoering buiten nederland is,is  het Nederlands recht en deze voorwaarden van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen ter keuze van verkoper kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van verkoper, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat verkoper met koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door onafhankelijke arbitrage.

(geen levering buiten Nederland )

 

© koning sieraden 2014-2022